พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน (Democratic Citizens and Civic Engagement of the Youth)

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน มาร่วมแลกเปลี่ยน รับฟัง และเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องพลเมือง ประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของเยาวชน และพลังของสื่อดิจิตัล ในห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

ในงาน “พลเมืองประชาธิปไตยและพลังขับเคลื่อนสังคมของเยาวชน (Democratic Citizens and Civic Engagement of the Youth)”

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป (รายละเอียดเพิ่มเติมในคอมเม้นท์แรก)

ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/34SbU7N