ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (R2R) ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยโครงการ R2R ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

จากงบกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2567

งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวิจัย ของคณะ ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อได้มีโอกาสในการทำวิจัย อันเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำให้มีประสิทธิภาพ ได้พัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้าน การวิจัย ตลอดจนสามารถนำงานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลของการพัฒนาความก้าวหน้า ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2567 จึงได้จัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) เพื่อให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการ (R2R) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

หากบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ ได้ ด้านล่างนี้ โดยผู้ขอรับทุนโปรดจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมไฟล์ จำนวน 1 ชุด ได้ที่งคุณจิราวรรณ สวยเกษร ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ หรือทาง E-mail: jirawan.polscitu@gmail.com หรือที่คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต หรือทาง E-mail:  pak_ramai@hotmail.com ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มการขอทุน