ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยโดยอาจารย์และนักวิจัยประจำคณะรัฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบันและ/หรือการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งได้มีแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2566 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย) เพิ่มเติม โดยจำแนกเป็น

  • ทุนประเภทที่ 1 ทุนวิจัยประเภททั่วไป จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท 
  • ทุนประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประเภทประยุกต์และพัฒนา จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 200,000 บาท 
  • ทุนประเภทที่ 3 ทุนวิจัยประเภทสหวิทยาการ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 300,000 บาท

หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ ด้านล่างนี้ โดยผู้ขอรับทุนโปรดจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยและยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมไฟล์ จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณจิราวรรณ สวยเกษร ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ หรือ
ที่คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต ได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

แบบฟอร์มการขอรับทุน