ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัย (คณะรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567

ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัยโดยอาจารย์และนักวิจัยประจำคณะรัฐศาสตร์ และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบันและ/หรือการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ รวมทั้งได้มีแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2567 คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนวิจัย(คณะรัฐศาสตร์) (สำหรับอาจารย์และนักวิจัย) เพิ่มเติม โดยจำแนกเป็น

  • ทุนประเภทที่ 1 ทุนวิจัยประเภททั่วไป จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 100,000 บาท 
  • ทุนประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประเภทประยุกต์และพัฒนา จำนวน 4 ทุน ๆ ละ 150,000 บาท 
  • ทุนประเภทที่ 3 ทุนวิจัยประเภทสหวิทยาการ จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 250,000 บาท

หากอาจารย์หรือนักวิจัยท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าว โปรดพิจารณารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ด้านล่าง และยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมไฟล์ จำนวน 1 ชุด
ได้ที่ คุณจิราวรรณ สวยเกษร ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 3 ท่าพระจันทร์ หรือทาง E-mail: jirawan.polscitu@gmail.com
หรือที่ คุณจุฑาภรณ์ ราไม้ ศูนย์วิจัยฯ ชั้น 5 ศูนย์รังสิต หรือทาง E-mail: pak_ramai@hotmail.com
ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566

แบบฟอร์มการขอรับทุน