ดิเรกเสวนา “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง : ศีลธรรม ความรุนแรง และการเมืองวัฒนธรรมขวาไทย”

ผลงานของ รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ เรื่อง “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง” เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องแนวคิด “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง” ซึ่งเป็นแนวคิดที่ครอบงำสังคมไทยมาอย่างยาวนาน แนวความคิดนี้มิได้เพิ่งก่อตัวขึ้นในยุควิกฤตการเมืองปัจจุบัน แต่มีรากฐานย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคเผด็จการทหารในสมัยทศวรรษ 2500 – 2510 ที่ชนชั้นนำจารีตและกองทัพประดิษฐ์สร้างวาทกรรม “ประชาธิปไตยแบบไทย” ขึ้นมาเป็นอุดมการณ์หลักในการกล่อมเกลาประชาชนให้สยบยอมต่ออำนาจรวมทั้งให้ความชอบธรรมกับระบอบคณาธิปไตยของชนชั้นนำที่โดยเนื้อแท้แล้วเป็นระบอบอำนาจนิยมที่ฉ้อฉล รุนแรง และขาดความชอบธรรม

.

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังดิเรกเสวนาแบบ onsite เรื่อง “ให้คนดีปกครองบ้านเมือง : ศีลธรรม ความรุนแรง และการเมืองวัฒนธรรมขวาไทย” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 –16.00 น. ณ ห้อง ร.102 (ชั้น1) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และทาง FB Live Direk Jayanama Research Center

.

พบกับ

🔴รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ (ผู้เขียน)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้ร่วมสนทนา

🟡ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔴ศ.สายชล สัตยานุรักษ์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🟡อ.ดร.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์