ดิเรกเสวนา เรื่อง “ฟิลิปปินส์สู่ไทย : การไหลเวียนและแรงดึงดูดของแรงงานข้ามชาติ”

ดิเรกเสวนา เรื่อง “ฟิลิปปินส์สู่ไทย : การไหลเวียนและแรงดึงดูดของแรงงานข้ามชาติ”

โครงการสัมมนานี้กำหนดภายใต้หัวข้อดิเรกเสวนา เรื่อง “ฟิลิปปินส์สู่ไทย: การไหลเวียนและแรงดึงดูดของแรงงานข้ามชาติ” ซึ่งงานเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดการถกเถียงแลกเปลี่ยนประเด็นเกี่ยวกับสาเหตุการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนว่ามีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางประชากรและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่แตกต่างกันทำให้ประเทศที่มีจำนวนของประชากรมาก และมีโครงสร้างทางสังคมที่มีลักษณะเป็นสังคมเกษตรกรรมซึ่งมีสัดส่วนของแรงงานสูง ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานจากภาคเกษตรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการในประเทศ และอีกจำนวนหนึ่งกลายเป็นแรงงานข้ามชาติ ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานในอาเซียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสองพื้นที่หลัก ได้แก่ กลุ่มแรก คือ บริเวณพื้นที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ และกลุ่มที่สองคือ บริเวณประเทศไทยและพม่า

การเสวนานี้จะเริ่มต้นจากการถกเถียงถึงประเด็นการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยจะเน้นไปที่แรงงานข้ามชาติชาวฟิลิปปินส์ เพราะประเทศฟิลิปปินส์เป็นตัวอย่างที่ดีของการส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศจนทำให้มีรายได้จากการโอนเงินเข้าประเทศของแรงงานชาวฟิลิปปินส์สูงเป็นอันดับหนึ่งของรายได้จากการขายสินค้าและบริการทั้งหมด จนในปี 2012 ประเทศฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายว่าจะมุ่งสู่การเป็นนศูนย์กลางการให้บริการด้านแรงงานฝีมือ และการสาเหตุดังกล่าวทำให้มีแรงงานฝีมือของประเทศฟิลิปปินส์เข้ามายังประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อแรงงานไทยหลายอย่าง เช่น แรงงานไทยอาจถูกแย่งอาชีพ ปัญหาด้านภาษาต่างประเทศซึ่งจะทำให้แรงงานไทยไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติฟิลิปปินส์ได้

📌ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมดิเรกเสวนา เรื่อง “ฟิลิปปินส์สู่ไทย: การไหลเวียนและแรงดึงดูดของแรงงานข้ามชาติ” ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567 ระหว่างเวลา 13.30 –15.30 น. ผ่านทาง FB Live : Direk Jayanama Research Center เท่านั้น

วิทยากรร่วมเสวนา

🔴 รศ.ดร.กมลพร สอนศรี

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🟡อ.ดร.กฤษฎา ธีระโกศลพงศ์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🔴ดร.ปุณญดา ไชยราช

นักวิชาการอิสระ

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

#แรงงานข้ามชาติ #ฟิลิปปินส์ #แรงงานไทย