ดิเรกเสวนา เรื่อง ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ

นโยบายการคุ้มครองทางสังคมของรัฐมีส่วนช่วยสร้างหลักประกันพื้นฐาน และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนเปราะบาง ผู้ซึ่งเผชิญภัยคุกคาม ความเสี่ยง และความท้าทายต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน ที่ซับซ้อนรุนแรงเกินกว่าจะจัดการได้เพียงลำพัง อย่างไรก็ตาม การนำส่งการคุ้มครองทางสังคมไปยังประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ไม่ใช่เรื่องง่ายและมักพบอุปสรรคความท้าทายมากมาย แล้วแต่บริบทเฉพาะของแต่ละพื้นที่ที่ขับเคลื่อนนโยบาย

📌ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดิเรกเสวนา เรื่อง ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 –15.30 น. ทาง FB Live Direk Jayanama Research Center

วิทยากร

🔴ผศ.ดร.อจิรภาส์ เพียรขุนทด (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

🟡ผศ.ดร.ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

🔴อรพรรณ สุวรรณวัฒนกุล (ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์)

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กมลพร สอนศรี (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)