ดิเรกเสวนา “พิพิธภัณฑ์ชุมชนจีน : ความทรงจำ และความขัดแย้งบนทางแยกของความแตกต่างในชุมชนอาเนาะรู จังหวัดปัตตานี”

ดิเรกเสวนา “พิพิธภัณฑ์ชุมชนจีน : ความทรงจำ และความขัดแย้งบนทางแยกของความแตกต่างในชุมชนอาเนาะรู จังหวัดปัตตานี”

เมื่อพิพิธภัณฑ์ชุมชนเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียว เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของชุมชนชาวจีนในพื้นที่ โดยเล่าผ่านความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าที่ตั้งอยู่คู่ถนนอาเนาะรูมานับ 100 ปี งานศึกษาของอาจารย์กชภพ กรเพชรรัตน์ ได้ศึกษาพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวด้วยแนวคิดพิพิธภัณฑ์กับชุมชนในการวิเคราะห์และเสนอแนวทางที่ทำให้ประวัติศาสตร์กลายเป็นสิ่งที่ให้ความหมายกับชุมชน ซึ่งงานศึกษาพบว่ามีความผิดพลาดของการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี โดยเฉพาะการขาดความร่วมมือของคนในท้องถิ่นในการจัดการข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ทำให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดปัตตานี

📌ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานดิเรกเสวนา เรื่อง “พิพิธภัณฑ์ชุมชนจีน : ความทรงจำ และความขัดแย้งบนทางแยกของความแตกต่างในชุมชน อาเนาะรู จังหวัดปัตตานี” ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน เวลา 10.00 เป็นต้นไป ทาง FB: Direk Jayanama Research Center โดยมีวิทยากรดังนี้

วิทยากรนำเสนอ

🟡อ.กชภพ กรเพชรรัตน์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยากร

🔴 อ.ดร.ธนเชษฐ วิสัยจรคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

🟡 รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

🔴 อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินรายการโดย

🟡อ.จารุวรรณ เทียนมหาสาทิศวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์