งานสัมมนาและบรรยายพิเศษแก่คณะผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เสมสิกขาลัย (SEM Thailand) ภายใต้มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จัดงานสัมมนาและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Current Situations and Analysis of Politics in Thailand” โดย ผศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มธ.และหัวข้อ “Current Peace Negotiation in Myanmar and Ongoing Ethnic Tensions in Various Parts of the Country” โดย Dr. Emma Leslie ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง (Executive Director of the Centre for Peace and Conflict Studies) ซึ่งมีคณะผู้แทนทางการเมืองจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตย การสร้างกระบวนการสันติภาพ และสร้างเครือข่ายผู้นำทางการเมืองระหว่างไทยและเมียนมา ในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง ร.102 คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.