ขอเชิญร่วมงาน #เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ ออนไลน์ เรื่อง “คิดถึง Soft Power อย่างจริงจัง ในทางทฤษฎีและกรณีศึกษา: ดูจีน เกาหลี ญี่ปุ่น”

ขอเชิญร่วมงาน #เสวนานักวิจัยรุ่นใหม่ ออนไลน์ เรื่อง “คิดถึง Soft Power อย่างจริงจัง ในทางทฤษฎีและกรณีศึกษา: ดูจีน เกาหลี ญี่ปุ่น” ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 | เวลา 13.00 เป็นต้นไป ทาง FB Live

พบกับวิทยากร
1) เสกสรร อานันทศิริเกียรติ (ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (ISC))
2) อ.ดร.ธีรติร์ บรรเทิง (คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
3) ฟูอาดี้ พิศสุวรรณ (นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัย Oxford; Pre-doctoral fellow สถาบันนโยบายสาธารณะ ม.เชียงใหม่)
.
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล (คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)