ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “จับตาเลือกตั้งสหรัฐฯ 2020 : จุดติดการเมืองพญาอินทรี X จุดพลิกระเบียบการเมืองโลก”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา
.
“จับตาเลือกตั้งสหรัฐฯ 2020 : จุดติดการเมืองพญาอินทรี X จุดพลิกระเบียบการเมืองโลก”
.
ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-15.30 น.
ห้อง ร.103 ชั้น 1 คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
.
วิทยากรโดย :
– รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ ประเสรฐสุข (คณะรัฐศาสตร์ มธ.)
– รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ)
– ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ (คณะรัฐศาสตร์ มธ.)
.
ดำเนินรายการโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ม.ล.พินิตพันธ์ุ์ บริพัตร (คณะรัฐศาสตร์ มธ.)