ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา “สิทธิในการปกครองตนเองและการแก้ไขความขัดแย้ง : บทเรียนจากฟิลิปปินส์”

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนา
“สิทธิในการปกครองตนเองและการแก้ไขความขัดแย้ง : บทเรียนจากฟิลิปปินส์” ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook Live : Direk Jayanama Research Center
.
โดยมีวิทยากร ดังนี้
▪ รศ.สีดา สอนศรี
ผู้แปลหนังสือ “กฎหมายบังซาโมโรประกอบรัฐธรรมนูญ ค.ศ. 2018 ในประเทศฟิลิปปินส์ : การแก้ไขความขัดแย้งในมินดาเนา โดยให้สิทธิการปกครองตนเอง และให้ได้รับการชดเชยอย่างยุติธรรม”
▪ รศ.ดร.สามารถ ทองเฝือ
ดำเนินรายการโดย
รศ.ดร.ชนินท์ทิรา ณ ถลาง