ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง การเสวนาถอดรหัวเศรษฐกิจสีน้ำเงิน : ทะเลไทยในมือ พลังคนรุ่นใหม่

ศูนย์วิจัยดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ร่วมกับ Blue Economy ประเทศไทย โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ เปิดพื้นที่เพื่อคนรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อความยั่งยืนของทะเลไทยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองในการริเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทย
.
ร่วมเสวนาโดย
– วรรณพร แซ่ตั้ง รองประธานชุมนุมอนุรักษ์ธรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– ปุณยภา วิศวกรวิศิษฎ์ ผู้ก่อตั้งและ project director YoutEN
– พุทธิศักดิ์ พนมสารนรินร์ ผู้ก่อตั้ง Thailand Clomate CoLab และเยาวชนผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม COP24 (UNFCCC)
– มารี เคดารี ผู้ร่วมก่อตั้งและ Innovation Coordinator ของ Thailand Climate CoLab
.
โดยมี
สิริกาญจน์ เอกสถาพร นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ