ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ “Direk Talk : วิกฤตโลก-อาเซียน-ไทย : ความเปราะบาง ความย้อนแย้ง และความเสื่อมถอย”

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์ “Direk Talk : วิกฤตโลก-อาเซียน-ไทย : ความเปราะบาง ความย้อนแย้ง และความเสื่อมถอย”
ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 | เวลา 09.00 –17.00 น. | ผ่าน Facebook Live : Direk Jayanama Research Center

9.15-10.00 น. ปาฐกถาดิเรก ชัยนาม ประจำปี 2563-2564
เรื่อง “สาธารณรัฐจำแลงกับเสมือนสัมบูรณาญาสิทธิ์: สองแนวโน้มฝังแฝงที่ขัดแย้งกันในระบอบราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญไทย”
โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
.
🟡10.00-12.00 น. Panel 1 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ
⏩อาเซียนในการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจ
โดย รศ.ดร.กิตติ ประเสริฐสุข
⏩เมียนมา : ความเปราะบาง ความเป็นอิสระ และนโยบายต่างประเทศ
โดย ผศ.ดร.ม.ล.พินิตพันธุ์ บริพัตร
⏩กลไกการระงับข้อพิพาททางเศรษฐกิจของอาเซียน : พัฒนาการ ?
โดย ผศ.ดร.สุนิดา อรุณพิพัฒน์
⏸ดำเนินรายการโดย อ.ดร.พีระ เจริญวัฒนนุกูล
.
🔴13.00-15.00 น. Panel 2 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
⏩เมื่อรัฐศาสตร์ (ต้อง) ลงทะเล
โดย รศ.ดร.โสภารัตน์ จารุสมบัติ
⏩Next Normal รัฐศาสตร์ไทย
โดย ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
⏩บริหารรัฐกิจไทยในยุค Next Normal
โดย ผศ.ดร.สุนิสา ช่อแก้ว
⏸ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ
.
🟡15.00 – 17.00 น. Panel 3 สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
⏩อำนาจของข้อมูลข่าวสาร : การถือครองข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ
โดย ผศ.ดร.วรรณภา ติระสังขะ
⏩Paradox of Repression: ยิ่งกดขี่ปราบปราม ขบวนการประชาชนก็ยิ่งเด็ดเดี่ยวและเติบโต
โดย อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์
⏩การสร้างเสริมทฤษฎีประชาธิปไตยในสภาวะประชาธิปไตยเสื่อมถอย : เสรีภาพ กับ อำนาจ ภายใต้แนวคิด ‘democratic liberalism’”
โดย อ.ดุลยภาพ จาตุรงคกุล
⏸ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ ดูน้อยลง