กองทัพไทยในการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง: การปรับเปลี่ยนบทบาททางการเมืองของทหารและการสถาปนาความมั่นคงของประชาธิปไตย

โดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์