อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (Dr.Charupol Ruangsuwan)

อ.ดร.จารุพล เรืองสุวรรณ (Dr.Charupol Ruangsuwan)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

การศึกษา:

Ph.D. in Political Science, Claremont Graduate University, USA
M.Sc. in International Security, University of Bristol, UK

ความสนใจทางวิชาการ:

การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ (Comparative Public Administration)
นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
ความมั่นคงระหว่างประเทศ (International Security)
ความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity)
นโยบายความมั่นคง (Security Policy)
การเมืองเปรียบเทียบ (Comparative Politics)

ผลงานวิชาการ:

Charupol Ruangsuwan, “The Root Causes of Labour Trafficking in the Thai Fishing Industry: A Long Chain of Structural Problems” RJSH Vol.5, No.1 (January – June), pp. 13-19.