ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (Prof.Dr.Chairat Charoensin-o-larn)

ศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (Prof.Dr.Chairat Charoensin-o-larn)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651

การศึกษา:

ร.บ. (เกียรตินิยมดี) การเมืองการปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Political Science) (Hons), The University of Kansas, U.S.A. (เน้นการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ)
Ph.D. (Political Science), University of Hawaii at Manoa, U.S.A. (เน้นนโยบายสาธารณะและการบริหารงานสาธารณะ) Post-doctor of fellow, Yale University, U.S.A., 1990 – 1991

ความสนใจทางวิชาการ:

ทฤษฎีสังคมร่วมสมัย
ทฤษฎีวิพากษ์ยุคใหม่

วิชาที่เปิดสอน:

ร.211 ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
ร.300 วิธีวิทยาทางสังคมศาสตร์
ร.311 การเมืองภาคประชาชน
ร.320 การเมืองการปกครองเปรียบเทียบ
ร.359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
ร.403 สัมมนา: ภาษากับการเมือง

หนังสือ (บางส่วน):

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2550 – 2553
หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2540 – 2550
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2539 – 2541
ผู้อำนวยการสถาบันเอชียตะวันออกศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 – 2534

สุนทรียศาสตร์กับการเมืองภาคประชาชน (2552)
รัฐ-ชาติกับ (ความไร้) ระเบียบโลกชุดใหม่ (2553)
วาทกรรมการพัฒนา: อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น (2554)
การเมืองของความปรารถนา (2555)
ภาษากับการเมือง/ความเป็นการเมือง (2556)
รัฐศาสตร์แนววิพากษ์ (2544)