ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร (Prof.Dr.Surachai Sirikrai)

ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร (Prof.Dr.Surachai Sirikrai)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651

การศึกษา:

ร.บ. (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Comparative Politics), Western Michigan University, USA
Ph.D. (International Relations), State University of New York, USA

ผลงานวิชาการ
(บางส่วน):

การพัฒนาการเมืองเปรียบเทียบระหว่างจีนกับไทย (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2548)
การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองลาว (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548)
นโยบายต่างประเทศของจีนต่อประเทศอาเซียน: ในยุคสังคมนิยมทันสมัยภายใต้อิทธิพลของ เติ้ง เสี่ยวผิง (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา, 2537)
ปัญหาหมู่เกาะพาราเซลและสแปรสลี่ในทะเลจีนใต้ (กรุงเทพฯ: วิทยาลัยการทัพเรือ, 2534)