ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (Prof.Dr.Prapat Thepchatree)

ศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี (Prof.Dr.Prapat Thepchatree)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651

การศึกษา:

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา: โรงเรียนอัสสัมชัญ (บางรัก)
ปริญญาตรี: รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: M.A. in Political Science (International Relations), Ohio University, U.S.A.
ปริญญาเอก: Ph.D. in Political Science (International Relations), University of Georgia, U.S.A.

ประสบการณ์ด้านการบริหาร/
วิชาการในปัจจุบัน:

ผู้อำนวยการ, ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อุปนายก, สมาคมอเมริกาศึกษาในประเทศไทย

วิชาที่เปิดสอน:

ร.271 ความรู้เบื้องต้นทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร.290 องค์การระหว่างประเทศ
ร.370 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย
ร.381 ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของประเทศมหาอำนาจ
ร.480 ทฤษฎีการเมืองระหว่างประเทศระดับสูงและเหตุการณ์ปัจจุบัน