ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ (Prof. Dr. Chulacheeb Chinwanno)

ศ.ดร. จุลชีพ ชินวรรโณ   (Prof. Dr. Chulacheeb Chinwanno)
กีรตยาจารย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651
อีเมล์: cchinwanno@yahoo.com

การศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก, พ.ศ. 2509
มัธยมศึกษาตอนปลาย, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท, พ.ศ. 2511
B.A. (International Relations), Swarthmore College, USA, พ.ศ. 2515
M.A. (East Asian Studies), Stanford University, USA, พ.ศ. 2517
M.A. (Political Science), Stanford University, USA, พ.ศ. 2518
Ph.D. (Political Science), Stanford University, USA, พ.ศ. 2522

ทุนการศึกษา:

ทุนเล่าเรียนหลวง (King Scholarship) ไปศึกษาระดับปริญญาตรีที่สหรัฐฯ ระหว่าง พ.ศ. 2511 – 2515
ทุนมูลนิธิ Rockefeller ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สหรัฐฯ ระหว่าง พ.ศ. 2515 – 2521

ตำแหน่งบริหารในอดีต:

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2550 – 2553
หัวหน้าสาขาวิชาการระหว่างประเทศ, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2540 – 2550
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2539 – 2541
ผู้อำนวยการสถาบันเอชียตะวันออกศึกษา, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2531 – 2534

Visiting Professor, International University of Japan, Niigata, Japan (พ.ศ. 2541, 2531)
Visiting Researcher, Center for Southeast Asian Studies, University of Wisconsin at Madison, USA (พ.ศ. 2549)
Visiting Senior Research Fellow, S. Rajaratnarm School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapore (ก.ค. – ก.ย. พ.ศ. 2550)

ความสนใจทางวิชาการ:

การเมืองระหว่างประเทศ
นโยบายต่างประเทศของไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเมืองและนโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
นโยบายยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ
มหาอำนาจกับการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ผลงานตำรา (บางส่วน):

กรงเล็บมังกร: แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560)
ภูมิทัศน์เศรษฐกิจการเมืองโลก: วิกฤตกับการท้าทายในศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558)
โลกในศตวรรษที่ 21 กรอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ฯ, 2560)
สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ธรรมศาสตร์, 2556)
ผลัดแผ่นดินมังกร: จีนภายใต้ผู้นำรุ่นที่ 5 
(กรุงเทพฯ: Openbooks, 2555)
35 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน พ.ศ.2518-2553: อดีต ปัจจุบัน อนาคต 
(กรุงเทพฯ: Openbooks, 2553)
30 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน: ความร่วมมือระหว่างกัลยาณมิตร 2518-2548
 (กรุงเทพฯ: กรมเอเชียตะวันออก, 2549)