รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (Assoc.Prof.Dr.Orathai Kokpol)

รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (Assoc.Prof.Dr.Orathai Kokpol)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651
อีเมล์: okokpol@alpha.tu.ac.th

การศึกษา:

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.S. in Public Administration and Public Policy, University of London, England
Diploma in Development Studies, University of Cambridge, England
Ph.D. in Political Science University of Toronto, Canada

ตำแหน่งปัจจุบัน:

ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารจัดการสาธารณะ สำหรับนักบริหาร (EPA) คณะรัฐศาสตร์ ม.ธ.
บรรณาธิการวารสารสถาบันพระปกเกล้า
นักวิชาการผู้ชำนาญการ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์ทำงานในอดีต:

องคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขานุการศูนย์ศึกษาและพัฒนาการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมภิบาล
คณะทำงานเตรียมการประชุมสุดยอดนายกเทศมนตรีสตรี
ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร

ผลงานวิชาการ
(บางส่วน):

“การจัดการกับคอรัปชั่นในระบบราชการในประเทศโลกที่สาม: ทฤษฎีและปฏิบัติ,” รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2531), หน้า 27 – 77.
“บทนำ,” และ “การมีส่วนร่วมของประชาชน,” ใน พัชรี สิโรรส และคณะ (บก.). คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน. (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546).
Best Practices ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2546).
“ผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,” วารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 2 เล่มที่ 1 (2547), หน้า 71-90.
“Thailand,” In P. McCarney (Ed.). The Changing Nature of Local Government. (Toronto: University of Toronto, 1996).
“Electoral Politics in Thailand,” In Aurel Croissant, Gabriele Bruns, & Marel John (Eds.). Electoral Politics in Southeast & East Asia. (Singapore: Friedrich Ebert Stiftung, 2002).

วิชาที่เปิดสอน:

ร.241 ความรู้เบื้องต้นทางบริหารรัฐกิจ
ร.350 การบริหารรัฐกิจไทย
ร.358 การบริหารการพัฒนาในบริบทโลก
ร.359 การบริหารรัฐกิจเปรียบเทียบ
ร.368 นโยบายและการจัดการเมือง
ร.465 สัมมนาการปกครองและการบริหารนครหลวง
ร.469 นโยบายและการจัดการเมือง