รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์ (Assoc.Prof.Dr.Supin Kachacupt)

รศ.ดร.สุพิณ เกชาคุปต์ (Assoc.Prof.Dr.Supin Kachacupt)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

การศึกษา:

ร.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. in Government, Claremont Graduate School, USA
Ph.D. in Government, Claremont Graduate School, USA

ความสนใจทางวิชาการ:

ทฤษฎีการบริหารรัฐกิจ
พฤติกรรมองค์การ