ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า (Asst.Prof.Dr.Decha Tangseefa)

ผศ.ดร.เดชา ตั้งสีฟ้า (Asst.Prof.Dr.Decha Tangseefa)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651
อีเมล์: tangseefad@gmail.com

การศึกษา:

ร.บ.(การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.A. (Philosophy), University of Hawaii at Manoa, U.S.A.
Ph.D. (Political Science), University of Hawaii at Manoa, U.S.A.