ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ (Asst.Prof.Dr.Viboonpong Poonprasit)

ผศ.ดร.วิบูลพงศ์ พูนประสิทธิ์ (Asst.Prof.Dr.Viboonpong Poonprasit)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2301
หมายเลขโทรสาร: 02-226-5651

การศึกษา:

ปริญญาเอก สาขาการปกครอง (Government) จาก Claremont Graduate University
ปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations) จาก University of Southern California
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์