ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (Asst.Prof.Dr.Pharkphoom Rukhamate)

ผศ.ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ (Asst.Prof.Dr.Pharkphoom Rukhamate)
สถานที่ทำงาน: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2316
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028

การศึกษา:

ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขาการบริหารรัฐกิจ, มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท (รัฐประศาสนศาสตร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาเอก (การบริหารพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:

การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
แนวทางการศึกษากระบวนนโยบาย (Policy Process)
การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis)
ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่
การจัดการคุณภาพและนวัตกรรมการบริหารในภาครัฐและเอกชน

ผลงานวิจัย:

จัดทำร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

การพัฒนาตัวแบบในการประเมินประสิทธิผลของนโยบายประชารัฐ : ศึกษากรณี การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

บทความ:

การวิเคราะห์การรับรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์อุบัติเหตุทางถนน: 1
นัยต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะ

หนังสือ:

Case Studies หลากกรณีศึกษาประเด็นทางสังคมและการเมือง

เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ หลากมุมในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย

กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้ (Human Resource Strategy and Learning Organization)