ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (Asst.Prof.Dr.Tavida Kamolvej)

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช (Asst.Prof.Dr.Tavida Kamolvej)
คณบดี
หมายเลขโทรศัพท์: 02-613-2303-4
หมายเลขโทรสาร: 02-226-1028
อีเมล์: tkpolsc@tu.ac.thtavida_polsc@yahoo.com

การศึกษา:

ปริญญาเอก (การบริหารสาธารณะและนโยบาย), School of Public and International Affairs, University of Pittsburgh, USA
ประกาศนียบัตรด้านการบริหารและการจัดการสาธารณะ, University of South Florida, USA
ปริญญาโทด้านการบริหารสาธารณะ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรีด้านสาขาบริหารรัฐกิจ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความสนใจทางวิชาการ:

การบริหารการจัดการภัยพิบัติ
ความซับซ้อนและเครือข่ายสังคมในการบริหารสาธารณะ
การออกแบบและการประเมินนโยบายสาธารณะ
การวิจัยทางสังคมศาสตร์
การวางแผนองค์การ
การบริหารกลยุทธ์

ผลงานวิจัย:

ข้อเสนอนโยบายการพัฒนามาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและรูปแบบมาตรการไม่ใช่เชิงโครงสร้างการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย

ศึกษา ทบทวน และปรับตัวชี้วัดระดับเมืองตามแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Standard) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศึกษาวิจัย ประเมินผลการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558

การศึกษาบทเรียนการบริหารการท่องเที่ยวในภาวะวิกฤตของประเทศไทย

การศึกษาแนวทางการดำเนินงานการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมระดับภูมิภาคของประเทศไทย

ส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับกลุ่มผู้นำภาครัฐและเอกชน (DRIVE CONNECT) รุ่นที่ 1

วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสหวิทยาการ จัดการความเสี่ยงภัยพิบัติอุทกภัย

บทความ

หรือว่าศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ไร้ความหมายในเครือข่ายการบริหารจัดการอุทกภัย  2554

อาณาบริเวณความรู้ของงานวิจัยการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในแนวทางที่ไม่ใช่เชิงโครงการของประเทศไทย (Knowlede-Scape of Research on Disaster Risk Manangement (Non-Structural Approach) in Thailand)

การบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ช่องว่างและข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงภัยพิบัติประเทศไทย

มองหาแผนเผชิญเหตุในการจัดการภัยพิบัติประเทศไทยApproaching  Incident Response Plan in Thailand  Disaster  Managemen

การศึกษาบทเรียนการบริหาร การท่องเที่ยวในภาวะวิกฤติของประเทศไทย

หนังสือ

เปิดกล่องนโยบายสาธารณะ หลากมุมในการศึกษานโยบายสาธารณะร่วมสมัย

ความขัดแย้งในสังคมไทย (บรรณาธิการร่วม), สำนักพิมพ์คบไฟ, 2543.

อยู่กับภัยใกล้ตัว (บรรณาธิการ), สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร, 2553.

การบริหารปกครองสาธารณะ (Public Governance) การบริหารรัฐกิจในศตวรรษที่ 21

คู่มือการจัดการภัยพิบัติท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, 2554.