ข้อสังเกตเบื้องต้นว่าด้วยคำพูดในประวัติศาสตร์อยุธยา : ศึกษาเฉพาะกรณีบทสนทนาใน พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา