การปราศรัยหาเสียง: เนื้อหาและแบบแผน (ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528)