ประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565