ทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์

งานวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์   เพื่อให้คณะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการรวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรของคณะที่ได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพมาตรฐานมีช่องทางในการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการออกสู่สาธารณะอย่างกว้างขวาง งานวิจัยฯ จึงเห็นควรให้มีการสนับสนุนทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์ ในแต่ละปีงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 4 ทุน

                หากอาจารย์ท่านใดมีความประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐศาสตร์ โปรดพิจารณารายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ด้านล่างนี้ โดยผู้ขอรับทุนโปรดจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มเสนอโครงการขอรับทุนฯ และยื่นข้อเสนอโครงการขอรับทุนฯ พร้อมไฟล์ จำนวน 1 ชุด ได้ที่ นางสุนันทา  จีนแจ้ง หรือที่ นายชานนท์ จันทร์หอมกุล หรือที่ นายชัยธวัช  สีผ่องใสสำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ ชั้น 2 ท่าพระจันทร์  โดยจะประกาศรับทุนประมาณกลางปีงบประมาณของทุกปี

แบบฟอร์มการขอรับทุน

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการจัดทำตำราทางรัฐสาสตร์